Wij, Gaan en Staan podotherapie, letten nauwkeurig op de verzameling van persoonsgegevens, en beperken deze tot dat wat echt nodig is.  Bijvoorbeeld het agenderen van afspraken, uw behandeling en het financieel afhandelen van de behandeling. Wij vragen u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

De plicht die voortkomt uit de Wet AVG van de verwerking persoonsgegevens door Gaan en Staan Podotherapie B.V. gevestigd Constantijnlaan 2b te Culemborg, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens (BSN nr, naam, adres, tel nr, emailadres, medische klacht, naam zorgverzekeraar en verwijzer worden uitsluiten voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:
 • Podotherapeutische zorgverlening;
 • Financiële afhandeling van uw behandeling
 • Er vind in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeuring gevraagd, dit wordt vastgelegd in uw dossier.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligings maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie van medische-/podotherapeutische
 • De strenge eisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (Podotherapie Eemland, PLT, Intramed, Dm voetzorg) middels verwerkerovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt een datalek plaats vinden, melden wij dit binnen 48uur aan de autoriteit persoongegevens.
 • Gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de aatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van uw behandelaar.

Uw rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijderen van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; de persoons gegevens die wij hebben die wij hebben.

Als u gebruik wilt maken van uw rechts, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor)

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Gaan en Staan Podotherapie B.V. hebben de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener uw toestemming nodig heeft . Er zijn echter uitzonderingen. Op grond van wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens , indien noodzakelijkmondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (arts/ verwijzer)

 

Klachten

Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te alle tijden contact opnemen met Ilse Hijnen, eigenaar Gaan en Staan Podotherapie B.V. Constantijnlaan 2b te Culemborg, 0345 520 267 of ilse@gaanenstaan.nu

De nieuwe wet AVG, we zijn er druk mee. Graag leggen we makkelijk uit wat ons beleid is.
WhatsApp chat